Algemene handelsvoorwaarden

In de rechtsverhouding tussen trans-tech Übersetzungen en de opdrachtgever gelden de volgende algemene handelsvoorwaarden:

§ 1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle juridisch bindende handelingen tussen trans-tech Übersetzungen (in wat volgt vertaler genoemd) en de rechtspersoon die de opdracht geeft (in wat volgt opdrachtgever genoemd), met uitsluiting van de algemene handelsvoorwaarden van de opdrachtgever, tenzij de partijen de geldigheid ervan schriftelijk zijn overeengekomen. Indien in deze algemene handelsvoorwaarden de formuleringen in de mannelijke vorm zijn verwoord, gelden deze formuleringen voor beide geslachten.

§ 2. Offertes, opdrachtbehandeling

2.1 Zolang de vertaler de volledige te vertalen tekst niet heeft ingezien zijn alle offertes en opgegeven prijzen niet bindend. Latere aanvullingen en wijzigingen worden afzonderlijk berekend.

2.2 De overeenkomst wordt rechtsgeldig zodra de opdrachtgever de vertaler een schriftelijke bevestiging van de opdracht heeft gegeven, of – indien geen offerte werd gedaan – door de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de vertaler ten overstaan van de opdrachtgever. Voor het geval dat het de vertaler op het tijdstip waarop de offerte werd afgegeven onmogelijk was de volledige tekst in te zien, mag de vertaler ook nadat de opdrachtgever de offerte heeft aanvaard, de aanvankelijk overeengekomen honoraria en termijnen herroepen.

2.3 De vertaler mag ervan uitgaan dat de opdrachtgever de persoon is die hem de opdracht heeft gegeven, tenzij deze persoon duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij in de naam of voor rekening van een derde persoon handelt, en de vertaler in dit verband ook naam en adres van de betreffende derde heeft meegedeeld.

§ 3. Ethiek, discretie

3.1 De vertaler is gespecialiseerd in de vertaling van technische, wetenschappelijke en economische teksten voor handel en bedrijfsleven, wetenschap en industrie. Dit betreft veeleisende technische, wetenschappelijke en economische teksten die een omvangrijk inzicht in de betreffende materie veronderstellen. De vertaler geeft de voorkeur aan teksten die kennis, inzichten, waarheid en capaciteiten in industrie, bedrijfsleven en wetenschap verschaffen en bevorderen. Ook teksten die bijdragen tot de overeenstemming tussen wetenschap en industrie, die nodig zijn voor een goede samenleving tussen mens en milieu alsook tussen de mensen onderling, worden graag bewerkt. Niet bewerkt worden religieuze teksten, teksten die te maken hebben met wapens en militair, teksten die onwaarheden meedelen of bevatten, teksten van een laag zedelijk niveau of die aanstoot geven.

3.2 De vertaler heeft de taak, de opdracht nauwgezet en met de inzet van zijn vakkundige vaardigheden en kennis uit te voeren in overeenstemming met het door de opdrachtgever gestelde doel.

3.3 Voor zover de door de opdrachtgever aan de vertaler doorgegeven teksten nog niet algemeen bekend zijn, zal de vertaler deze gegevens en informatie met de grootste discretie behandelen.

3.4 Op verzoek van de vertaler stelt de opdrachtgever alle beschikbare informatie met betrekking tot de te vertalen tekst ter beschikking, inclusief documentatie en terminologielijsten. Het overmaken van dergelijke documenten geschiedt op kosten van de opdrachtgever.

§ 4. Wijziging/terugnemen van de opdracht

4.1 Voert de opdrachtgever nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer dan alleen maar geringe wijzigingen uit aan de opdracht, dan heeft de vertaler het recht de overeengekomen termijnen en/of honoraria aan te passen of de opdracht achteraf te weigeren.

4.2 Neemt de opdrachtgever zijn opdracht terug, dan is hij verplicht de reeds uitgevoerde delen van de vertaalopdracht te betalen. Dit geldt ook voor voorbereidende werkzaamheden die in het kader van de opdrachtbehandeling door de vertaler zijn gepresteerd.

4.3 Indien de vertaler tijd heeft vrijgemaakt om de opdracht uit te voeren, en kan hij deze tijd niet met andere opdrachten vullen, dan is de opdrachtgever de vertaler 50 procent van het honorarium schuldig, te betalen voor het deel van de opdracht dat niet werd uitgevoerd.

4.4 De opdrachtgever dient de vertaler tijdig te informeren over bijzondere uitvoeringsvormen van de vertaling (vertaling op gegevensdragers, aantal exemplaren, persklaar maken, uiterlijke vorm van de vertaling enz.). Als de vertaling moet worden gedrukt, dan dient de opdrachtgever de vertaler een drukproef ter beschikking te stellen.

4.5 De vertaler vertaalt en bewerkt geen religieuze teksten, teksten die militaire onderwerpen behandelen of met wapens te maken hebben of teksten waarvan de inhoud zichtbaar onjuist of op enigerlei wijze aanstootgevend is (zie § 2.1). Stelt de vertaler in de loop van zijn vertaalwerkzaamheden vast dat het om een dergelijke tekst gaat, dan zal de vertaler zijn werkzaamheden onmiddellijk stoppen, de opdrachtgever informeren en het contract annuleren. In dit geval heeft de opdrachtgever geenszins recht op een of andere schadeloosstelling wegens vertragingen of andere nadelen die de opdrachtgever ten gevolge van deze maatregel zijn ontstaan; anderzijds zal de vertaler de opdrachtgever geen prestaties in dit verband in rekening brengen. Het contract wordt dan behandeld alsof het nooit heeft bestaan.

§ 5. Termijnen, levering

5.1 Een overeengekomen termijn is de tijdspanne die naar alle waarschijnlijkheid nodig zal zijn om de opdracht af te werken, tenzij een andere regeling is overeengekomen. Is af te zien dat de overeengekomen termijn niet te verwezenlijken is, dient de vertaler de opdrachtgever daarvan zonder uitstel te informeren.

5.2 Indien de vertaler schuld heeft aan een vertraging bij de afwerking van de opdracht, dan heeft de opdrachtgever het recht – voor zover een redelijke verlenging van de afwerking van de opdracht inadequaat blijkt te zijn - de overeenkomst eenzijdig op te heffen. In dit geval heeft de vertaler geen recht op schadeloosstelling.

5.3 Transmissie en terugzending gelden als plaatsgevonden vanaf het ogenblik van de bestelling per post, ontvangst per telefax, telex, koerier enz.

5.4 Transmissie en terugzending van documenten per e-mail gelden als plaatsgevonden vanaf het ogenblik waarop de geadresseerde de ontvangst ervan bevestigt (reply).

§ 6. Honorarium en betaling

6.1 Met honoraria is steeds een honorarium per regel gemeend (standaardregel: 55 aanslagen met woordspaties). Voor andere werkzaamheden dan vertalingen (redactioneel werk) wordt een honorarium per uur berekend. De vertaler heeft ev. het recht bijkomende kosten die in het kader van de opdrachtbewerking zijn ontstaan eveneens in rekening te brengen (bronanalyse enz.).

6.2 Alle door de vertaler genoemde prijzen gelden exclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw).

6.3 Rekeningbedragen zijn betaalbaar zodra de opdracht is afgeleverd en dienen binnen de 30 dagen na datum van de rekening te worden vereffend. Wordt een rekening niet binnen deze termijn van 30 dagen betaald, dan is de opdrachtgever in gebreke.

§ 7. Reclamaties

7.1 De opdrachtgever is verplicht de vertaler bezwaren en reclamaties met betrekking tot de vertaling mee te delen, samen met de toelichting van de redenen voor zijn ontevredenheid. Hij dient dit ev. schriftelijk en zo snel mogelijk te doen, in ieder geval echter binnen de tien dagen na aflevering van de opdracht. De mededeling van een bezwaar of een reclamatie ontslaat de opdrachtgever niet van zijn contractuele verplichtingen (betaling van het honorarium voor het gepresteerde werk).

7.2 Bij zwaarwegende en bewijsbare fouten en/of gerechtigde reclamaties heeft de vertaler eerst en vooral het recht, de bewuste vertaling te bewerken en te verbeteren en deze bewerkte versie binnen een redelijke termijn terug te geven. Het recht op bewerking vervalt als de vertaler niet in staat is de vertaling binnen een voor beide partijen aanvaardbare termijn te leveren, waarbij de verplichting van de opdrachtgever het overeengekomen honorarium te betalen daardoor niet vervalt; de opdrachtgever is er ook verder toe verplicht, de vertaler een minimumbedrag van 50 procent van het overeengekomen honorarium te betalen.

§ 8. Aansprakelijkheid: uitsluiting van aansprakelijkheid

8.1 De vertaler is slechts aansprakelijk voor aanhoudende schade die een direct en bewijsbaar gevolg is van plichtsverzuim waarvoor de vertaler verantwoordelijk kan worden gemaakt. De vertaler is op geen enkel tijdstip aansprakelijk voor andere vormen van schade, met name niet voor uit een schadegeval voortvloeiende verdere schade, en schade ontstaan als gevolg van een vertraging/uitstel, het verlies van inkomen of gederfde opbrengsten. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot de som van de rekening, exclusief de belasting over de toegevoerde waarde (btw), voor de desbetreffende opdracht.

8.2 Evidente dubbelzinnigheden in de uitgangstekst ontbinden de vertaler van iedere wettelijke aansprakelijkheid.

8.3 De vertaler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het verlies van documenten of ten gevolge van het verlies van gegevens of gegevensdragers die hem voor de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen (uitvoering van de opdracht) ter beschikking werden gesteld. De vertaler kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die resulteert uit het gebruik van informatie- en telecommunicatietechnologie.

8.4 De opdrachtgever beveiligt de vertaler tegen eisen van derden die toe te schrijven zijn aan de inzet van het geleverde werk, en die de omvang van de aansprakelijkheid van de vertaler beschreven in dit artikel overtreffen.

§ 9. Annulering

9.1 Overtreedt de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen of is hij onderwerp van een faillissements- of liquidatieprocedure, van een insolventieprocedure, een surseance van betaling of een moratorium, heeft de vertaler zonder enige verplichting tot schadeloosstelling het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of de uitvoering ervan uit te stellen. Hij kan dan zijn recht onmiddellijk doen gelden.

9.2 Indien de vertaler niet in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen, is hij bevoegd het contract zonder verplichting tot schadeloosstelling te beëindigen. Deze omstandigheden zijn onder meer de volgende: brand, ongeval, ziekte, staking, burgeroorlog, oorlog, oproer of beperkte beschikbaarheid van de verkeersinfrastructuur, regeringsmaatregelen, natuurcatastrofen of elke andere situatie waarop de vertaler geen invloed heeft.

§ 10. Intellectuele eigendom

10.1 De vertaling blijft tot ze volledig is betaald eigendom van de vertaler. Tot op dat ogenblik heeft de opdrachtgever geen gebruiksrecht.

10.2 De opdrachtgever garandeert de vertaler vrijstelling van aansprakelijkheid met betrekking tot eigendom, octrooirechten, auteursrechten of handelsmerkrechten in verband met de bewerking van de opdracht.

§ 11. Toepasbaar recht, bevoegdheid

11.1 Rechtshandelingen tussen opdrachtgever en vertaler zijn onderworpen aan Duits recht.

11.2 In het geval van een rechtsgeding is Berlijn plaats van rechtspraak.

11.3 De rechtsgeldigheid van deze handelsvoorwaarden wordt door de nietigheid en ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen niet aangetast.

11.4 In geval van twijfel geldt de hier gepubliceerde Duitse versie van de "Algemene handelsvoorwaarden".