Általános üzleti feltételek

trans-tech Übersetzungen és a megrendelő között a következő általános üzleti feltételek érvényesek:

§ 1. Felhasználási terület

1.1 Ezek az általános Üzleti feltételek minden trans-tech Übersetzungen (a következőkben: Fordító) és azon jogi személy között aki a megrendelést adta (következőkben Megrendelő), kizárólagos üzleti feltételekként alkalmazandók, annak kivételével, ha a felek a kötelező erő tekintetében írásban másban állapodtak meg.

§ 2. Ajánlattételek, megrendelési tárgyalás

2.1 Valamennyi ajánlat és megadott ár a teljes lefordítandó szövegbe történő betekintésig a fordítót illetően kötelezettség nélkülinek tekintendő. Az utólagos kiegészítések és változtatások külön elszámolás tárgyát képezik.

2.2 A megállapodás jogerős, mihelyt a megrendelő a Fordítónak a megrendelését írásban átadta, vagy - ha nem történt ajánlattétel - a megrendelés fordító által tett írásbeli megerősítése által válik jogerőssé. Amennyiben a Fordítónak nem volt lehetősége az ajánlatban szereplő határidőre a teljes szövegbe való betekintésre, a Fordító még akkor is, ha a megrendelő az ajánlatot elfogadta, a kezdeti megállapodás szerinti honoráriumot és határidőket érvénytelenítheti.

2.3 A Fordító abból indulhat ki, hogy a Megrendelő az a személy, aki az ő számára a megrendelést adta, kivéve ha az a személy félreérthetetlenül kifejezésre nem jutatta, hogy ő a harmadik személy nevében vagy annak a számlájára cselekszik, és mint olyan, a szóbanforgó harmadik személy nevében és címe alatt a Fordítónak ezen összefüggésben ezt világosan értésére is adta.

§ 3. Etika, bizalmas kezelés

3.1 A Fordító a műszaki, tudományos és gazdasági szövegek specialistája a gazdaság és ipar számára. Ide tartoznak a mindenkori anyag széleskörű megértését feltételező műszaki, tudományos és gazdasági jellegű szövegek. A Fordító előnyben részesíti a tudást, megismerést, valóságot és képességet közvetítő és segítő szövegeket az ipar és tudomány területén. Szívesen feldolgozott szövegek amelyek az ember és környezete közötti jó kapcsolatot, és az emberek egymás melletti jó együttélését segítik. A vallásos jellegű, fegyverekről szóló, katonai jellegű, valótlanságot tartalmazó, illetve alacsony színvonalú vagy botrányt okozó szövegek nem kerülnek feldolgozásra.

3.2 A Fordító a feladatot a megrendelő által kívánt célnak megfelelően lelkiismeretesen, legjobb szakmai képességeinek és tudásának megfelelően teljesíti.

3.3 Ha a Megrendelő átadott szövege nem általánosan ismert, a Fordító annak adatait és információit a legnagyobb bizalmassággal kezeli.

3.4 A Fordító kérésére a Megrendelő a lefordítandó szöveg vonatkozásában minden rendelkezésére álló információt, dokumentációt és terminológia jegyzéket a Fordítónak átad. Az ilyen dokumentációk költségei a Megrendelőt terhelik.

§ 4. Változtatás, a megrendelés visszavonása

4.1 A megrendelés megállapodása utáni olyan megváltoztatása/visszavonása esetén, amely a megrendelésben változtatásokat jelent, a Fordító jogosult a megállapodás szerinti határidő és/vagy honorárium arányos módosítására, vagy a megrendelés utólagos elhárítására.

4.2 Ha a Megrendelő visszavonja megrendelését, kötelezett a fordítási megrendelés már elkészített részének kifizetésére. Ugyanez vonatkozik arra az előkészítő munkára is, amelyet a Fordító a megrendeléssel kapcsolatos tárgyalások vonatkozásában elvégzett.

4.3 Ha a Fordító a megrendelési tárgyalásokhoz időt szabadított fel, és azt az időt más fordítási munkák elvégzésére nem tudta hasznosítani, a Megrendelővel szemben a Fordító a megrendelés ki nem alkudott részére esedékes honorárium 50%-ának kifizetését felszámíthatja.

4.4 A Megrendelőnek a Fordítót kellő időben kell tájékoztatnia a kidolgozás különleges formáiról (adathordozóra készített fordítás, példányszám, nyomdakész fordítás, a fordítás külalakja stb.). Amennyiben a fordítás nyomtatásra készül, a Megrendelőnek a Fordító részére egy korrektúra levonatot kell rendelkezésre bocsátania.

4.5 A Fordító nem fordít le és nem dolgoz fel vallási jellegű szöveget, olyan szöveget amely katonai témájú, vagy fegyverekkel foglalkozik, vagy olyan jellegűt amelynek tartalma nyilvánvalóan hamis vagy valamilyen formában visszataszító (lásd 2.1 §). Amennyiben a Fordító a fordítás folyamán meggyőződött arról, hogy ilyenfajta szövegről van szó, a munkáját azonnal félbeszakítja, és a Megrendelőt tájékoztatja a szerződés érvénytelenítéséről. Ilyenkor a Megrendelő semmiféle ezen intézkedés miatt bekövetkezett késedelem vagy egyéb hátrány miatti jóvátételi igényt nem támaszthat, másrészről a Fordító a Megrendelőnek e vonatkozásban semmiféle munkáért számlát nem nyújt be. Ilyenkor a szerződés érvénytelen, mintha nem is létezett volna.

§ 5. Határidők, szállítás

5.1 Egy megállapodott határidő olyan időtartam, amely a megrendelés teljesítéséhez előreláthatólag szükséges, kivéve, ha a szerződő felek másban nem állapodnak meg. Ha előre látható, hogy a megállapodás szerinti határidő nem teljesíthető, a Fordítónak ezt a körülményt a Megrendelővel haladéktalanul közölnie kell.

5.2 Ha a Fordító a megrendelés lebonyolításának késedelméhez hozzájárult, a Megrendelő - amennyiben a megrendelés lebonyolítása aránytalanul ésszerűtlennek látszik - jogosult a megállapodás egyoldalú felmondására. Ebben az esetben a Fordító nem jogosult kártérítésre.

5.3 Az átadás és visszaadás leszállítása jelenleg postán, telefaxon, küldönccel stb. történik.

5.4 A dokumentumok átadása és visszaadása jelenleg E-mail útján történik, és a kézhezvétel megtörténtét a címzett visszajelzése (Reply) igazolja.

§ 6. Honorárium és fizetés

6.1 A honorárium alapvetően sorok száma szerint értendő (egy normál sor: 55 leütés a sorközök beszámításával). A fordításon kívüli más (szerkesztői jellegű) munka elszámolása órák száma szerinti díjazásban tarténik. A Fordító jogosult a megrendelési tárgyalás keretében keletkezett kiegészítő költségek számlába történő beállítására (forráselemzés stb.).

6.2 A Fordító által megadott valamennyi árhoz a forgalmi adó (MWSt) hozzá számítandó.

6.3 A számlaösszegek a megrendelés visszaküldésével esedékesek, és a számla kiállítási dátumától számított 30 napon belül kell azokat kiegyenlíteni. Ha a számla kiegyenlítése nem történik meg 30 napon belül, a Megrendelő késedelemben szenved.

§ 7. Reklamációk

7.1 A Megrendelő köteles a fordítást érintő panaszokat és reklamációkat elégedetlensége okának magyarázatval együtt a Fordítónak továbbítani. Ha ez írásban történik, akkor a ennek lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a megrendelés visszaküldésétől számított tíz napon belül kell megtörténnie. Egy panasz vagy reklamáció közlése a Megrendelőt nem mentesíti szerződéses kötelezettségeinek teljesítése (a szolgáltatott munka kifizetése) alól.

7.2 Súlyos és igazolható hiba és/vagy jogos reklamáció esetén a Fordítót megilleti a jog a kezdeti fordítás átdolgozására és kijavítására és az átdolgozott szövegváltozat megszabott határidőn belüli megküldésére. Az átdolgozás joga nem áll fenn, ha a Fordító egy minkét fél számára elfogadható határidőn belül nem képes a fordítás leszállítására, miközben a Megrendelő honorárium kifizetési kötelezettsége nem szűnik meg, hanem továbbra is köteles a Fordítónak a megállapodás szerinti honorárium összegének legalább 50%-ának kifizetésére.

§ 8. Szavatosság: Szavatosság kizárása

8.1 A Fordító csak azokért a megállapított károkért szavatol, amelyek egy kötelezettség elmulasztásából közvetlenül és bizonyíthatóan következtek, és amelyekért a Fordító tehető felelőssé. A Fordító semmikor nem tehető felelőssé másféle károkért, különösképpen nem az olyan származékos károkért, amelyek egy késésből/késedelemből, bevétel elmaradásából vagy elmaradt nyereségből eredtek. Mindennemű szavatosság a megfelelő megrendelés számlaösszegével egyenlő összegre korlátozódik, a forgalmi adó (MWSt) leszámítása mellett.

8.2 Az alapszövegben levő evidens kétértelműségek a Fordítót mindennemű szavatosság alól mentesítik.

8.3 A Fordító nem szavatol a részére szerződéses kötelezettségének teljesítése (megrendelés teljesítése) céljából rendelkezésre bocsátott dokumentumok elvesztéséből eredő, vagy adatok, adathordozók elvesztése miatt keletkezett kárért. Úgyszintén nem tehető felelőssé a Fordító az olyan károkért, amelyek az információs- és telekommunikációs technológiából eredtek.

8.4 A Megrendelő a Fordítót biztosítja az olyan igényekkel szemben, amelyek a leszállított munka felhasználására vezethetők vissza, és amelyek a Fordító e szakaszból adódó szavatossági terjedelmét meghaladják.

§ 9. Felmondás

9.1 Ha a Megrendelő megszegi szerződésben vállalt kötelezettségét, vagy ha ő egy csődeljárás-, illetve felszámolási eljárás, fizetésképtelenségi-, csődön kívüli egyességi eljárás vagy fizetési moratórium tárgyát képezi, a Fordítónak minden kártérítési kötelezettség nélkül jogában áll a megállapodást teljességben vagy részlegesen felbontani vagy annak végrehajtását elhalasztani. Továbbá igényeit közvetlenül érvényesítheti.

9.2 Ha a Fordítónak nem áll módjában bizonyos rajta kívül álló okok miatt szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítése, jogosult a szerződés kártérítési kötelezettség nélküli megszüntetésére. Ilyen körülmény adódhat például ilyen esetekben: tűz, baleset, betegség, polgárháború, háború, felkelés vagy a közlekedési eszközök korlátozott igénybevételi lehetősége, kormányintézkedés, természeti katasztrófa vagy minden más olyan gátló körülmény, amire a Fordító hatást nem gyakorolhat.

§ 10. Szellemi tulajdon

10.1 A fordítás annak teljes kifizetéséig a Fordító tulajdonát képezi. Mindaddig a Megrendelőnek hasznosítási joga nincs.

10.2 A Megrendelő biztosítja a Fordítót a szavatossági felelősség kizárásáról az esetleges harmadik személy állítólagos szerződésszegési panaszainak tulajdoni, szabadalmi jogi, szerzői jogi vagy márkajogi összefüggéseiben.

§ 11. Alkalmazható jog, illetékesség

11.1 A Megrendelő és Fordító közötti jogügyeletek a német Jog hatálya alá tartoznak.

11.2 Jogvita esetén a megfelelő berlini jogszolgáltatás illetékes.

11.3 Ezen szerződéskötési feltételeket annak egyes határozmányainak érvénytelensége és hatástalansága nem érnti.

11.4 Kétség esetén az „Általános üzleti feltételek” itt nyilvánosságra hozott német megfogalmazása érvényes.