Ogólne warunki zawierania transakcji

W stosunkach prawnych między przedstawicielami Biura tłumaczeń trans-tech i zamawiającym, obowiązują następujące Ogólne warunki zawierania transakcji:

§ 1. Dziedziny zastosowania

1.1 Niniejsze Ogólne warunki zawierania transakcji mają zastosowanie we wszystkich obowiązujących z punktu widzenia prawa czynnościach pomiędzy przedstawicielami Biura tłumaczeń trans-tech (dalej zwanymi tłumacz), i osobą prawną, która składa zamówienie (dalej zwaną zamawiającym), pomijając Ogólne warunki zawierania transakcji przez zamawiającego, jeśli strony w pisemnej formie porozumiały się co do ich obowiązków. Jeśli w niniejszych Warunkach Ogólnych zawierania transakcji jest mowa o formie męskiego rodzaju, to obejmuje ona również formę rodzaju żeńskiego.

§ 2. Oferty, rozpatrzenie zamówienia

2.1 Wszystkie propozycje i wskazane ceny nie są obowiązującymi do zapoznania się tłumacza z tekstem, który należy w całości przetłumaczyć. Kolejne uzupełnienia i zmiany są wyceniane oddzielnie.

2.2 Umowa nabiera mocy prawnej, w momencie, gdy zamawiający dostarczy tłumaczowi pisemne potwierdzenie zamówienia, lub – jeśli była zrobiona oferta – poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia przez tłumacza, które zostało wysłane do zamawiającego. W przypadku, jeśli tłumacz nie miał możliwości zapoznania się z całym tekstem do momentu zrobienia oferty, może on, także po przyjęciu oferty przez zamawiającego, odwołać ustalone początkowo honoraria i terminy.

2.3 Tłumacz może wychodzić z założenia, że zamawiający jest tą osobą, która zrobiła zamówienie, czyli osoba ta jasno wyraziła to, że on/ona działa w imieniu lub na rachunek osoby trzeciej i jako taka w danym stosunku podała tłumaczowi dokładną nazwę i adres upoważnionej osoby trzeciej.

§ 3. Etyka, poufność informacji

3.1 Tłumacz specjalizujący się w tłumaczeniach technicznych, naukowych i ekonomicznych tekstów z dziedziny ekonomii, nauki i gospodarki. Do nich zaliczają się skomplikowane techniczne, naukowe i ekonomiczne teksty, obejmujące szeroko pojęte rozumienie właściwej dziedziny. Tłumacz preferuje teksty, informujące i pogłębiające wiedzę, nagromadzone doświadczenie, wnioski naukowe i zdolności w dziedzinie gospodarki, ekonomii i nauki. Z przyjemnością opracowujemy także teksty, które pomagają we wzajemnym rozumieniu nauki i gospodarki, sprzyjają dobremu współistnieniu człowieka i środowiska, a także ludzi między sobą. Nie opracowujemy tekstów religijnych, tekstów, które związane są z bronią lub wojskiem, tekstów przekazujących lub zawierających nieprawdę, tekstów świadczących o niskim poziomie moralnym lub tekstów całkowicie niemoralnych.

3.2 Obowiązkiem tłumacza, jest rzetelne wykonanie zamówienia z wykorzystaniem swoich zawodowych zdolności i wiedzy zgodnie z postawionym przez zamawiającego celem.

3.3 Jeśli przekazane tłumaczowi przez zamawiającego teksty nie są powszechnie znane, to tłumacz zachowuje szczególnie wyjątkową poufność informacji w odniesieniu do danych wiadomości i informacji.

3.4 Na zapytanie tłumacza zamawiający przekazuje do jego dyspozycji wszystkie posiadane informacje na temat tłumaczonego tekstu, włączając dokumentacje i spisy z terminologii. Przekazanie takich dokumentów odbywa się na koszt zamawiającego.

§ 4. Zmiana/Anulowanie zamówienia

4.1 W przypadku, kiedy umowa nabierze mocy prawnej, a zamawiający dokona zmian w zamówieniu, które wychodzą poza granice nieznacznych, tłumacz ma prawo uzgadniać omówione terminy i/lub honoraria lub w rezultacie odstąpić od zamówienia.

4.2 W przypadku, jeśli zamawiający odstąpi od zamówienia, jest on zobowiązany do zapłaty za już wykonaną część zamówienia na tłumaczenie. Obowiązuje to także w odniesieniu do prac przygotowawczych, wykonywanych przez tłumacza w ramach opracowywania zamówienia.

4.3 Jeśli tłumacz zwolnił czas dla opracowania danego zamówienia i nie może zapełnić tego czasu innymi zamówieniami, to zamawiający powinien wypłacić tłumaczowi 50 procent z honorarium, podlegającego opłacie za tą część zamówienia, która nie była opracowana.

4.4 Zamawiający jest zobowiązany w odpowiednim czasie informować tłumacza o szczególnych formach wykonania tłumaczenia (tłumaczenie na nośnikach danych, ilość egzemplarzy, gotowość do druku, zewnętrzna forma tłumaczenia itp.). Jeśli tłumaczenie przeznaczone jest do druku, to zamawiający powinien dostarczyć tłumaczowi odbitkę korektorską.

4.5 Tłumacz nie tłumaczy i nie opracowuje religijnych tekstów, tekstów, które związane są z wojennymi tematami lub bronią, lub tekstów, których treść jest wyraźnie kłamliwa lub w jakiś sposób niemoralna (patrz § 2.1). W przypadku, jeśli dla tłumacza w trakcie jego pracy nad tłumaczeniem stanie się jasne, że mowa jest o podobnym tekście, to tłumacz bezzwłocznie przerywa swoją pracę, przekazuje informację zamawiającemu i anuluje umowę. W tym przypadku zamawiający pod żadnym pozorem nie ma prawa domagać się jakiejkolwiek rekompensaty z powodu wstrzymania lub innych strat, które mogą powstać u zamawiającego z powodu popełnienia tego czynu, z drugiej strony w związku z tym tłumacz nie będzie włączać usługi do rachunku zamawiającego. W danym przypadku umowa zostaje anulowana, jakby nigdy nie istniała.

§ 5. Terminy, dostarczenie

5.1 Uzgodniony termin – to okres czasu, który orientacyjnie jest potrzebny do wykonania zamówienia, chyba, że będzie on uzgodniony w inny sposób. W przypadku, jeśli można przewidzieć, iż uzgodniony termin nie może być zrealizowany, to tłumacz powinien niezwłocznie poinformować o tym zamawiającego.

5.2 W przypadku czynienia tłumaczowi zarzutów z powodu opóźnienia w wykonaniu zamówienia, zamawiający ma prawo – jeśli zasadność odroczenia terminu wykonania zamówienia wydaje się być niewłaściwa – rozwiązać umowę w jednostronnym trybie. W danym przypadku tłumacz nie ma prawa ubiegać się o rekompensatę strat.

5.3 Przesyłka i zwrotna przesyłka uważane są za zrealizowane w momencie dostarczenia za pośrednictwem poczty, otrzymania telefaksem, teleksem, od kuriera itp.

5.4 Przesyłkę i zwrotna przesyłkę dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za zrealizowaną w momencie potwierdzenia przez adresata jej otrzymania (Reply).

§ 6. Honorarium i płatność

6.1 Honorarium przedstawiane jest głównie jako honorarium wg. wersów (standardowy wers: 55 znaków ze spacjami). Dla prac innych niż tłumaczenie, (prace redakcyjne) obowiązuję honorarium godzinowe (liczone wg. godzin). W przypadku konieczności tłumacz ma prawo włączyć do rachunku koszty dodatkowe, powstałe w ramach opracowywania zamówienia (analiza dokumentów źródłowych itp.)

6.2 Wszystkie nazwane przez tłumacza ceny są cenami rzeczywistymi powiększonymi o podatek od towarów i usług (VAT)

6.3 Sumy rachunku podlegają opłacie ze zwrotna przesyłką zamówienia i powinny by zapłacone w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku. W przypadku, jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu danego 30 dniowego terminu, to zamawiający znajduje się w stanie przekroczenia terminu.

§ 7. Reklamacje

7.1 Zamawiający zobowiązany jest powiadomić tłumacza o skargach i reklamacjach odnośnie tłumaczenia z wyjaśnieniem przyczyn swojego niezadowolenia. W tym przypadku powinien dokonać on tego w formie pisemnej i w miarę możliwości niezwłocznie, natomiast, w dowolnym przypadku w ciągu dziesięciu dni po powtórnym przesłaniu zamówienia. Zawiadomienie o skardze lub reklamacji nie zwalnia zamawiającego z jego obowiązków wynikających z umowy (wypłata honorarium za wykonaną pracę).

7.2 W przypadku słusznych i możliwych do udowodnienia błędów i/lub sprawiedliwych reklamacji tłumacz przede wszystkim ma prawo powtórnie opracować i poprawić pierwotne tłumaczenie oraz przekazać ponownie opracowany wariant w odpowiednim terminie. Prawo do powtórnego opracowania przepada, w przypadku, jeśli tłumacz nie jest w stanie przedstawić tłumaczenia w ciągu możliwego do przyjęcia przez obie strony terminu, przy czym w wyniku tego obowiązek zamawiającego co do wypłaty uzgodnionego honorarium nie ulega unieważnieniu, i zamawiający nadal zobowiązany jest do wypłaty tłumaczowi minimalnej sumy w wysokości 50 procent uzgodnionego honorarium.

§ 8. Odpowiedzialność: pozbawienie odpowiedzialności

8.1 Tłumacz ponosi odpowiedzialność szczególnie za długotrwałe straty, które są bezpośrednim i możliwym do udowodnienia wynikiem niedbałości, za co może on być pociągnięty do odpowiedzialności. Tłumacz na żadnym etapie nie jest odpowiedzialny za inne formy szkód, w szczególności nie ponosi on odpowiedzialności za szkody pośrednie, i szkody, powstałe w wyniku opóźnienia/wstrzymania, utraty zysku lub przeoczenia korzyści. Wszelka odpowiedzialność ograniczana jest sumą, równą sumie rachunku za odpowiednie zamówienie, wyłączając podatek od towarów usług (VAT).

8.2 Oczywiste dwuznaczności w podstawowym tekście zwalniają tłumacza z wszelkiej odpowiedzialności.

8.3 Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty dokumentów lub z powodu utraty danych czy nośników danych, przekazanych do jego dyspozycji w celu wypełnienia jego obowiązków zgodnie z umową (realizacja zamówienia). Tłumacz nie może być pociągany do odpowiedzialności także za szkody, powstałe w wyniku korzystania z informacyjnych i telekomunikacyjnych technologii.

8.4 Zamawiający chroni tłumacza przed reklamacjami osób trzecich, które opierają się na korzystaniu z pracy zespołowej i wykraczają poza granice odpowiedzialności tłumacza, będące następstwem danego paragrafu.

§ 9. Rozwiązanie

9.1 W przypadku, jeśli zamawiający narusza swoje obowiązki wynikające z umowy, lub, jeśli jest on przedmiotem konkursu, lub właściwie przechodzi procedurę likwidacji, pozostaje niewypłacalnym, przeciwko niemu toczy się postępowanie sądowe mające na celu zapobieżenia handlowej wypłacalności lub obowiązuje go decyzja o wstrzymaniu płatności, to tłumacz ma prawo, bez żadnych obowiązków domagać się rekompensaty szkody, całkowicie lub częściowo rozwiązać umowę lub nawet odłożyć jej wykonanie. Po tym może on bezpośrednio wysunąć swoje żądania.

9.2 W przypadku, jeśli tłumacz nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków wynikających z umowy z powodu okoliczności, wychodzących poza sferę jego wpływu, ma on prawo do rozwiązania umowy bez obowiązku rekompensowania strat. Za takie okoliczności, w szczególności uważa się: pożar, nieszczęśliwy wypadek, chorobę, strajk, wojnę domową, wojnę, zamieszki lub ograniczenia możliwości dostępu do infrastruktury transportowej, przedsięwzięcia rządowe, klęski żywiołowe lub dowolne dalsze okoliczności, na które tłumacz nie może mieć wpływu.

§ 10. Własność intelektualna

10.1 Do całkowitej zapłaty tłumaczenie pozostaje własnością tłumacza. Do tego momentu zamawiający nie ma prawa do wykorzystania go.

10.2 Zamawiający gwarantuje tłumaczowi zwolnienie od odpowiedzialności, dotyczącej dowolnych skarg osób trzecich odnośnie przypuszczalnego naruszenia umowy w kwestii własności, praw patentowych, praw autorskich lub praw do znaku firmowego w związku z realizacją zamówienia.

§ 11. Zastosowane prawo, podleganie kompetencjom sądu

11.1 Transakcje prawne między zamawiającym a tłumaczem podlegają kompetencjom prawa niemieckiego.

11.2 W przypadku sporu sądowego kompetencyjną pozostaje właściwa jurysdykcja w Berlinie.

11.3 Skuteczność danych warunków zawierania transakcji w rezultacie nie tyczy się nieważności i nieskuteczności odrębnych stanowisk.

11.4 W wątpliwych przypadkach obowiązującą pozostaje opublikowana tutaj niemiecka redakcja „Ogólnych warunków zawierania transakcji”.