Condiţii generale de afaceri

În raportul juridic dintre trans-tech Übersetzungen şi beneficiar se aplică următoarele condiţii generale de afaceri:

§ 1. Domeniul de aplicabilitate

1.1 Aceste condiţii generale de afaceri îşi găsesc aplicabilitatea în toate acţiunile de drept juridic dintre trans-tech Übersetzungen (în cele ce urmează: Traducător) şi persoana juridică emitentă a comenzii de lucru (în cele ce urmează, Beneficiar), excluzând condiţiile generale de afaceri ale Beneficiarului, dacă părţile nu au stabilit de comun acord, în scris, obligativităţile reciproce. Dacă în aceste condiţii generale de afaceri se utilizează exprimări de genul masculin, genul feminin se consideră inclus în exprimare.

§ 2. Ofertele, procesarea comenzilor

2.1 Toate ofertele şi preţurile indicate au un caracter neobligatoriu până la consultarea de către Traducător a întregului text de tradus. Completările şi modificările ulterioare se facturează separat.

2.2 Acordul intră în vigoare imediat ce Beneficiarul a emis spre Traducător o confirmare scrisă a comenzii sau – dacă nu a fost emisă nicio ofertă – prin confirmare scrisă a comenzii de către Traducător pentru Beneficiar. Pentru cazul în care Traducătorul a fost în imposibilitate de a consulta întregul text până la momentul în care oferta a fost emisă, Traducătorul are permisiunea, chiar şi după ce Beneficiarul a acceptat oferta, de a revoca onorariile şi termenele convenite iniţial.

2.3 Traducătorul are libertatea de a presupune că Beneficiarul este persoana care i-a acordat comanda de lucru, exceptând cazul în care această persoană a adus la cunoştinţă în mod clar că el/ea acţionează în numele sau din mandatarea unei terţe persoane, în această calitate indicând fără echivoc numele şi adresa terţei persoane.

§ 3. Etica şi confidenţialitatea

3.1 Traducătorul este specializat în prelucrarea textelor tehnice, ştiinţifice şi economice, pentru domeniile economic, ştiinţific şi industrial. Această categorie include textele tehnice, ştiinţifice şi economice cu exigenţă ridicată, care presupun o înţelegere foarte amplă a domeniului respectiv. Traducătorul preferă textele care exprimă şi promovează ştiinţa, cunoaşterea, adevărul şi aptitudinile în domeniile industrial, economic şi ştiinţific. Sunt prelucrate cu plăcere şi textele care contribuie la comunicarea dintre ştiinţă şi industrie, la coabitarea prielnică a omului cu mediul, precum şi la relaţiile favorabile dintre oameni. Nu sunt prelucrate textele religioase, cele care tratează subiecte militare sau legate de arme, textele care transmit sau conţin neadevăruri, textele de moralitate îndoielnică, scandaloase sau indecente.

3.2 Este de datoria Traducătorului ca executarea comenzii de lucru să se desfăşoare conştiincios şi în condiţiile utilizării capacităţilor şi cunoştinţelor sale profesionale, în conformitate cu obiectivul prestabilit de Beneficiar.

3.3 Dacă textele transmise de Beneficiar spre Traducător nu sunt deja cunoscute la nivel general, Traducător va respecta cea mai strictă confidenţialitate în ce priveşte aceste date şi informaţii.

3.4 La cererea Traducătorului, Beneficiarul pune la dispoziţie informaţii complete referitoare la textul de tradus, inclusiv documentaţie şi liste terminologice. Transmiterea documentelor de acest gen se realizează pe cheltuiala Beneficiarului.

§ 4. Modificarea/retragerea comenzii de lucru

4.1 În cazul când, după ce acordul a intrat în vigoare, Beneficiarul operează asupra comenzii de lucru modificări care depăşesc cadrul unor schimbări minore, Traducătorul are dreptul de a adapta termenele şi/sau onorariile convenite sau de a refuza ulterior comanda de lucru.

4.2 Dacă Beneficiarul îşi retrage comanda, el este obligat să achite costul părţilor din comandă deja traduse. Această prevedere se aplică şi pentru lucrările pregătitoare, prestate de Traducător pentru procesarea comenzii.

4.3 Dacă Traducătorul şi-a alocat pentru procesarea comenzii un timp prevăzut pentru altă activitate şi nu are posibilitatea de a-şi ocupa acest timp cu alte lucrări, Beneficiarul datorează Traducătorului 50% din onorariu, cu scadenţa corespunzătoare părţii din comandă care nu a fost procesată.

4.4 Beneficiarul trebuie să instruiască Traducătorul în timp util asupra formelor speciale de execuţie (traducere pe suport de date, număr de exemplare, validările pentru "bun de tipar", forma de exprimare a traducerii etc.). Dacă traducerea este destinată tipăririi, Beneficiarul are obligaţia de a preda Traducătorului un tipar de corectură.

4.5 Traducătorului nu traduce şi nu prelucrează niciun fel de texte religioase, texte care tratează subiecte militare sau legate de arme sau texte al căror conţinut este în mod evident eronat sau, într-o măsură oarecare, scandalos sau indecent (a se vedea § 2.1). Dacă Traducătorul constată cu claritate, pe parcursul lucrării sale de traducere, că este vorba despre un text de această natură, Traducătorul va întrerupe imediat lucrarea, îl va informa pe Beneficiar şi va anula contractul. În acest caz, Beneficiarul nu are niciun drept de a pretinde reparaţii cauzate de întârzieri sau de alte dezavantaje, întemeiat în vreun fel pe această măsură luată; pe de altă parte, Traducătorul nu va factura Beneficiarului niciun fel de prestaţie legată de aceste circumstanţe. În acest caz, contractul este şters ca şi cum nu ar fi existat niciodată.

§ 5. Termenele, livrările

5.1 Un termen stabilit de comun acord este intervalul de timp estimat, necesar pentru desfăşurarea comenzii de lucru, exceptând cazul în care este convenit altfel. Dacă este previzibil că termenul convenit nu poate fi realizat, Traducătorul are obligaţia de a-l informa neîntârziat pe Beneficiar.

5.2 Dacă Traducătorului i se atribuie o întârziere în derularea comenzii de lucru, Beneficiarul are dreptul de a rezilia acordul în mod unilateral – în măsura în care o amânare rezonabilă a derulării comenzii este considerată inadecvată. În acest caz, Traducătorul nu are niciun drept de despăgubire.

5.3 Transmiterea şi returnarea se consideră a fi momentul de remitere prin poştă, de primire prin fax, telex, curier etc.

5.4 Transmiterea şi returnarea documentelor prin e-mail se consideră a fi momentul în care destinatarul confirmă primirea acestuia (Reply).

§ 6. Onorariul şi plata

6.1 Onorariile sunt considerate întotdeauna ca onorarii pe rând de text (rândul normat: 55 de caractere cu spaţiile dintre cuvinte). Pentru alte lucrări decât traducerile (lucrări redacţionale), se aplică onorariul pe oră. După caz, Traducătorul are dreptul de a factura şi costurile suplimentare care apar în procesarea comenzii de lucru (analize ale materialelor sursă etc.).

6.2 La toate preţurile menţionate de Traducător se adaugă taxa pe valoarea adăugată (TVA).

6.3 Obligaţia de plată pentru facturi intră în vigoare începând cu returnarea comenzii, achitarea plăţii urmând a avea loc în interval de 30 de zile de la data înscrisă pe factură. Dacă achitarea nu are loc în acest interval de 30 de zile, Beneficiarul este în întârziere de plată.

§ 7. Reclamaţiile

7.1 Beneficiarul are obligaţia de a comunica plângerile şi reclamaţiile privitoare la traducere, cu explicarea motivului său de nemulţumire. Dacă este cazul, al trebuie să facă acest lucru în scris, cât mai curând posibil, dar în orice caz în interval de zece zile de la returnarea lucrării. Comunicarea unei plângeri sau reclamaţii nu degrevează Beneficiarul de obligaţiile sale contractuale (plata onorariului pentru munca prestată).

7.2 În cazul erorilor grave şi argumentabile şi/sau reclamaţiilor îndreptăţite, Traducătorul are mai întâi dreptul de a reprelucra şi îmbunătăţi traducerea iniţială, precum şi de a retransmite această versiune revizuită într-un termen adecvat. Dreptul de revizuire nu are valabilitate dacă Traducătorul nu este în măsură să livreze traducerea într-un termen acceptabil de ambele părţi, obligaţia Beneficiarului de a plăti onorariul convenit rămânând valabilă, iar Beneficiarul având obligaţia suplimentară de a plăti Traducătorului o sumă minimă de 50% din onorariul convenit.

§ 8. Răspunderea: excluderea răspunderii personale

8.1 Traducătorul răspunde numai pentru prejudiciile cu caracter permanent, care sunt consecinţa directă şi justificabilă a omisiunii unei obligaţii, pentru care Traducătorul poate fi făcut răspunzător. Traducătorul nu este responsabil în niciun moment pentru alte forme de prejudicii, în special pentru prejudicii ulterioare şi prejudicii apărute ca urmare a unei întârzieri/amânări, a unor pierderi de venit sau de profit. Orice responsabilitate este limitată la suma egală cu cea a facturii, exclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA), pentru comanda de lucru corespunzătoare.

8.2 Exprimările echivoce din textul de bază dispensează Traducătorul de orice obligaţie de răspundere.

8.3 Traducătorul nu răspunde pentru prejudicii cauzate de pierderi de documente, de date sau suporturi de date, care i-au fost puse la dispoziţie pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale (execuţia comenzii de lucru). De asemenea, Traducătorul nu poate fi tras la răspundere pentru prejudicii rezultate din utilizarea tehnologiei de informaţii şi telecomunicaţie.

8.4 Beneficiarul protejează Traducătorul faţă de pretenţiile ridicate de terţe părţi, reieşite din utilizarea lucrării livrate, şi care depăşesc sfera de responsabilitate a Traducătorului, rezultată pe baza acestui articol.

§ 9. Rezilierea

9.1 Dacă Beneficiarul aduce vătămare obligaţilor sale contractuale sau constituie obiectul unei proceduri de faliment, lichidare, concordat sau al unui moratoriu de plată, Traducătorul are dreptul de a rezilia total sau parţial acordul, fără vreo obligaţie de despăgubire, sau de a amâna ducerea la îndeplinire a acestuia. Acest drept capătă, în acest caz, valabilitate imediată.

9.2 Dacă Traducătorul nu are posibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, din cauza unor împrejurări care ies din sfera sa de influenţă, el are dreptul de a încheia acordul fără obligaţie de despăgubire. Printre împrejurările de acest gen, pot fi considerate: incendiul, accidentul, boala, greva, războiul civil, războiul, tulburările sociale sau disponibilitatea restricţionată a infrastructurii de circulaţie, măsurile guvernamentale, catastrofele naturale sau orice alte împrejurări asupra cărora Traducătorul nu are nicio influenţă.

§ 10. Proprietatea intelectuală

10.1 Traducerea rămâne proprietatea Traducătorului până la plata integrală. Până la acest moment, Beneficiarul nu are niciun drept de folosinţă.

10.2 Beneficiarul asigură Traducătorului eliberarea de răspundere faţă de eventuale plângeri ridicate de terţe părţi, cu privire la presupuse încălcări de contract, referitoare la proprietate, patente, drepturi de autor sau drepturi de piaţă, corelate cu derularea comenzii de lucru.

§ 11. Legislaţia aplicată, competenţa

11.1 Acţiunile juridice între Beneficiar şi Traducător intră sub incidenţa dreptului german.

11.2 În cazul unui litigiu, instanţa competentă de judecată este cea din Berlin.

11.3 Valabilitatea acestor condiţii de afaceri nu este atinsă de nulitatea sau nevalabilitatea unor prevederi individuale.

11.4 În situaţii incerte, se aplică versiunea germană publicată aici a "Condiţiilor generale de afaceri".